Betalingen

Betalingen vinden plaats voor levering. Graag overmaken op rekeningnummer: NL41 RABO 0156 5808 88 t.a.v. honni. BIC: RABO NL 2U. U kunt ook direct via de site betaling middels IDEAL.

Nadat we uw betaling hebben ontvangen, wordt de bestelling uiterlijk binnen 2 werkdagen opgestuurd, tenzij anders vermeld

Verzendinformatie

De bestelling wordt als brievenbuspost met PostNL verstuurd.  Bestellingen die te groot zijn voor brievenbuspost, worden met pakketservice BPS Worldwide verstuurd. 

U ontvangt een bericht per e-mail wanneer uw bestelling is verzonden.  Indien u een bestelling met spoed nodig heeft, stuur een e-mail aan info@honni.nl Dan doen wij onze uiterste best u te helpen. 

Bestellingen binnen Nederland: verzendtijd  3 tot4 werkdagen,  grote sjaals kunnen tot 5 dagen levertijd hebben.
Bestellingen binnen Europa: verzendtijd 3-4 werkdagen.

Klachten

Bij klachten of foutieve leveringen kunt u de honni  binnen 14 dagen terugsturen. Kosten van eventuele retourzendingen en nieuwe levering bij klachten komen voor rekening van honni.

Voldoet de honni sjaal niet aan uw verwachtingen,  stuur ons een e-mail info@honni.nl U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie. 

Annuleren

Een bestelling kunt u binnen 24 uur annuleren. 

Ruilen kan binnen 14 dagen mits de honni’s ongebruikt zijn en nog in de originele verpakking. Kosten voor het retourneren zijn voor eigen rekening.

Voor een annulering kunt u kunt gebruik maken van het herroepingsformulier

Voor het retourneren van een honni kunt u gebruik maken van het retourformulier. 


ALGEMENE VOORWAARDEN HONNI - (WEBWINKELVERKOPEN CONSUMENTEN) - ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.
1. Algemene voorwaarden: de onderhavige “Algemene voorwaarden Honni (webwinkelverkopen consumenten)”.
2. Honni: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Berghof 4, 5671EH te Nuenen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 17275087.
3. Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Honni een overeenkomst als bedoeld in het volgende lid heeft gesloten of beoogt te sluiten.
4. Overeenkomst: iedere tussen Honni en de consument, middels het bestelproces op de website tot stand gekomen koopovereenkomst waarmee Honni zich, tegen betaling van de daartoe overeengekomen prijs, jegens de consument heeft verbonden tot de levering van producten.
5. Website: honni.nl alsook honnisjaal.nl.
6. Producten: de in het kader van de overeenkomst door Honni aan de consument te leveren zaken.
7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Honni, zoals geopenbaard op de website, en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Hetgeen uitdrukkelijk op de website is vermeld en door Honni in het kader van de overeenkomst aan de consument per e-mail is bevestigd, prevaleert in geval van strijdigheid, boven het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Elk aanbod van Honni is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden producten. Mocht voor een besteld product zijn betaald en blijkt het product vervolgens niet leverbaar te zijn, dan zal Honni onverwijld voor terugbetaling aan de consument zorgdragen, waarbij de prijs voor het eventueel wel leverbare gedeelte van de overeenkomst verschuldigd blijft.
2. De consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Honni dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
3. De overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de bestelling door Honni per e-mail aan de consument is bevestigd.
ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING
1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de consument de overeenkomst tot 14 dagen nadat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
2. De consument heeft geen recht van ontbinding bij:
a) de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
b) een overeenkomst waarvoor het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
3. De consument die gebruik wenst te maken van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Honni aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Honni. Zo spoedig mogelijk nadat dit verzoek door Honni is ontvangen, zal Honni de ontbinding per e-mail aan de consument bevestigen.
4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient de consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten en de verpakkingen daarvan. De consument mag die producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.
5. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Honni retourneren.
6. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Honni is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de reeds van de consument ontvangen betalingen.
7. Retournering van de producten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding is toegepast, dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de consument het verzoek als bedoel in lid 3 bij Honni heeft ingediend.
8. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
9. Honni zal de van de consument ontvangen betalingen, minus eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding aan de consument terugbetalen, mits de producten door Honni zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Honni niet verplicht de bijkomende verzendkosten die de consument in eerste aanleg heeft betaald, terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Honni aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.
ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN & LEVERINGSTERMIJNEN
1. De levering van bestelde producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de consument opgegeven afleveradres.
2. Honni behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In geval een order in gedeelten wordt geleverd, vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 4, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de consument op het moment dat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen.
4. Honni spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle vermelde en overeengekomen leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Honni spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de consument daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Het verzuim van Honni treedt niet eerder in dan nadat de consument Honni schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Honni haar leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de consument, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of zijn overige verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
6. Indien Honni in verband met de aflevering en als gevolg van een aan de consument toerekenbare omstandigheid, extra kosten maakt, bijvoorbeeld in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de consument.
ARTIKEL 6. | CONFORMITEIT
1. Honni staat ervoor in dat de producten aan de overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn (conformiteit). Een eventueel door Honni, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die de consument jegens Honni kan doen gelden.
2. Het recht van de consument op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een geleverd product, vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Honni is gereclameerd.
3. Geen grond voor reclames en aanspraken op garantie of non-conformiteit, zijn gebreken van producten als gevolg van een van buiten komende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan Honni toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de eventuele gebruiks- en wasvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Honni.
4. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Honni worden geretourneerd.
ARTIKEL 7. | OVERMACHT
1. Honni is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien Honni bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 8. | PRIJZEN, VERZENDKOSTEN & BETALINGEN
1. Portovrije bezorging geldt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, uitsluitend bij aflevering in Nederland van bestellingen met bestelbedragen van ten minste € 50,-. In overige gevallen komen de verzendkosten voor rekening van de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en bijkomende kosten, zoals verzendkosten.
3. Betaling dient te geschieden op een van de door Honni aangewezen betaalmethoden, binnen de door Honni vermelde termijn. In geval vooruitbetaling is overeengekomen, is Honni niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de consument de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Honni verschuldigde bedragen heeft voldaan.
4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de consument intreedt, is de consument, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
5. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de consument.
6. In geval van betalingsverzuim van de consument, zal Honni om die reden niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de consument tevergeefs schriftelijk is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.
7. Alle door Honni aan de consument geleverde producten blijven eigendom van Honni totdat de consument al zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.
ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Honni is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de consument aan Honni verstrekte gegevens, waaronder met nadruk begrepen de gegevens met betrekking tot het afleveradres. Indien de consument onjuiste gegevens met betrekking tot het afleveradres heeft verstrekt en deze omstandigheid (op initiatief van de consument) redelijkerwijs niet meer kan worden hersteld, komen de daaruit voorvloeiende extra kosten voor rekening van de consument.
2. Voorts is Honni nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de consument die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Honni kan worden toegerekend.
3. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de consument om te onderzoeken of de producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik daarvan door de consument. Voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de producten is Honni nimmer aansprakelijk.
4. De aansprakelijkheid van Honni is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Honni betrekking heeft, met dien verstande dat deze beperking niet verder strekt dan volgens dwingende consumentenwetgeving is toegestaan.
5. De consument vrijwaart Honni van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Honni toerekenbaar is.
6. De aansprakelijkheidsbeperkingen als vermeld in deze algemene voorwaarden gelden niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Honni.
ARTIKEL 10. | KLACHTBELEID
1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Honni.
2. Bij Honni ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht of vraag een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).
ARTIKEL 11. | INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Voor zover deze rechten niet van rechtswege bij derden rusten, behoudt Honni zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de producten, alsmede op de door haar gevoerde merknaam “Honni” en de op de website weergegeven teksten, beeldmaterialen en andere content van welke aard dan ook. Het is de consument verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te (doen) maken, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren of verspreiden of op welke andere wijze dan ook te gebruiken dan uit de aard of strekking van de overeenkomst c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.
2. Een aan de consument toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft Honni het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.
ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN
1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.


(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2021 honni | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel